Лянцэвiч, В.М.

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ

Вучэбна-метадычны комплекс

Мiнск Выд-ва МIК


УДК 947.6

ББК 63.3

Л 97

Р э ц э н з е н т ы :

Тугай У.В.,прафесар, доктар гiстарычных навук, загадчык кафедры гiсторыi старажытных цывiлiзацый i сярэднявечча БДПУ iмя М. Танка; Самахвалаў Дз.С.,канд. гiст. навук, дацэнт кафедры крынiца-

знаўства БДУ

Адобраны кафедрай гiсторыi i тэорыi права Мiнскага iнстытута кiравання

(пратакол № 2 ад 14.09.2012 г.)


Л 97


Лянцэвiч, В.М.

Гiсторыя Беларусi: вучэбна-метадычны комплекс / В.М. Лянцэвiч. – Мiнск: Выд-ва МIК, 2012. – 304 с.

ISBN 978-985-490-843-4.


Вучэбна-метадычны комплекс дае магчымасць студэнтам дзённай i за- вочнай форм навучання авалодаць сiстэмай ведаў аб асноўных этапах этнiч- най гiсторыi Беларусi, сацыяльна Лянцэвiч, В.М.-палiтычным, эканамiчным, культурным i духоўным жыццi беларускага народа ў кантэксце гiсторыi сусветных цывiлi- зацый. У выданне ўключаны практыкум, дзе даюцца заданнi для семiнар- скiх заняткаў, таксама кароткi тэрмiналагiчны слоўнiк i храналагiчная таблiца асноўных падзей беларускай гiсторыi.

Вучэбна-метадычны комплекс карысны для ўсiх, хто вывучае гiсторыю Беларусi.


documentalshmfx.html
documentalshtqf.html
documentalsiban.html
documentalsiikv.html
documentalsipvd.html
Документ Лянцэвiч, В.М.